Algemene voorwaarden van:

Eterno B.V. 

Prins Hendrikweg 34 A

3771 AK Barneveld

Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 51965801 0000


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop al dan niet tot stand gekomen via de websites van Eterno B.V. h.o.d.n. Eterno t.h.o.d.n. Eterno Vision, t.h.o.d.n. Eterno Lifestyle, t.h.o.d.n. Eterno Naturals, gevestigd te Barneveld, hierna te noemen: “Eterno”.

2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “de website” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de betreffende in  lid 1 van dit artikel genoemde website. 

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en/of deelbestellingen. 

8. Indien Eterno deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Eterno hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Eterno gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Eterno uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Eterno een opdracht verstrekt of een order plaatst, is Eterno eerst aan deze opdracht of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is Eterno eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

4. Eterno is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Eterno - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

5. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Eterno eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.


Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Eterno zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Eterno het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eterno niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Eterno gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Eterno zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Eterno en dienen op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Eterno te worden geretourneerd.

8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Eterno (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Eterno ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Eterno gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Eterno heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Eterno er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd. 


Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eterno het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Eterno.


Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig op de door Eterno gewenste wijze aan Eterno verstrekt en dat deze gegevens juist en volledig zijn.

2. Alle door Eterno geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Eterno of haar toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.


Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Eterno haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. Eterno is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Eterno kan worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Eterno verlaten of het moment waarop Eterno aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. 

5. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Eterno te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Eterno is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport. 

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Eterno, maar voor rekening van de consument. 

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Eterno gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Eterno uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Eterno binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.

8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Eterno heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Eterno een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.

10. Eterno kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd. 

Artikel 7: Levering van zaken via de website

1. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden specifiek voor bestelling van zaken via de website. Op dergelijke bestellingen zijn de overige artikelen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in dit artikel. In dat laatste geval gelden de bepalingen van dit artikel.

2. Indien er sprake is van levering aan een consument gelden de regels van de koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Op de website wordt - met het oog op bestellingen van consumenten - bij de vermelding van de prijs voor een specifieke zaak eveneens melding gemaakt van de hiervoor geldende BTW, de eventuele verzendkosten en overige bijkomende kosten die van toepassing zijn. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4. Bij bestellingen van consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt Eterno de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door hem reeds aan Eterno ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal Eterno het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen. 

5. De consument heeft recht op een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst met Eterno binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde zaken te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven. 

6. Ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de consument aan Eterno.

7. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen de zichttermijn dienen de bestelde zaken door de consument ongeopend, in de originele verpakking en voor rekening en risico van de consument aan Eterno retour gezonden te worden.

8. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen de zichttermijn worden de door de consument reeds gedane betalingen door Eterno zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaken aan de consument gerestitueerd. Eterno is niet gehouden de door de consument in verband met de retourzending gemaakte kosten te vergoeden.

9. Eterno heeft het recht de door de consument retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Eterno constateert dat de zaken zich niet bevinden in de originele verpakking dan wel deze verpakking of de zaken zelf beschadigd of geopend zijn.

10. Eterno stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.


Artikel 8: Emballage

1. Indien de zaken door Eterno worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van Eterno. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

2. Eterno is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Eterno verplicht deze emballage terug te nemen en zal Eterno de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is Eterno gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Eterno kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Eterno de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.


Artikel 9: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Eterno te melden.

2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Eterno te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Eterno is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

4. Bestelde zaken worden in de bij Eterno voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Eterno. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.

7. De wederpartij dient Eterno in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Eterno te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Eterno te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden. 


Artikel 10: Garanties

1. Eterno zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 

2. Eterno staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 

3. Indien voor de door Eterno geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Eterno zal de wederpartij hierover informeren. 

4. Eterno garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Gebreken en defecten als gevolg van onder andere veroudering en aantasting door van buiten komende invloeden, ontstaan tijdens opslag van de zaken door de wederpartij voor de ingebruikname ervan, vallen buiten de garantie.

6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Eterno kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak of voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Eterno. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.


Artikel 11: Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Eterno gegeven garanties aanvaardt Eterno geen enkele aansprakelijkheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Eterno slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Eterno voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Eterno aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Eterno te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar  assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Eterno niet uitkeert of de schade niet onder een door Eterno gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Eterno beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. De wederpartij dient Eterno uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 

7. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Eterno op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Eterno verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Eterno verstrekte gegevens;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Eterno.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Eterno uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Eterno of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Eterno de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.


Artikel 12: Betaling

1. Eterno is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 

2. Betaling van via de website gekochte zaken dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien is overeengekomen dat betaling plaats zal vinden nadat Eterno aan de wederpartij een factuur heeft verzonden, dient betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Eterno een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5. Indien na aanmaning door Eterno betaling alsnog uitblijft, is Eterno bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

6. De in lid 5 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Eterno gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 6 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen. 

8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Eterno gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Eterno gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Eterno eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Eterno ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Eterno te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Eterno. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a. van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument. 


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Eterno behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin¬gen jegens Eterno heeft voldaan. 

2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

6. De wederpartij is verplicht Eterno direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Eterno heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Eterno te bewaren.

8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Eterno op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Eterno een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Eterno en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Eterno op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring, te ontbinden.


Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Eterno gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 15: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Eterno is Eterno gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van Eterno wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Eterno, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Eterno.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Eterno en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Eterno tot aan dat moment na te komen.


Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Eterno een door Eterno nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Eterno gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Eterno is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Eterno vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. Eterno is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is Eterno gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Eterno is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Eterno gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Eterno te vergoeden.


Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Eterno en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Eterno is gevestigd, zij het dat Eterno altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Eterno. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Eterno schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Eterno gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 27 juli 2011